• 1 Costa da Vela
    Cabo home
    coas illas Cies ao fondo,...
  • 1 Rodeira
    Vista dende a praia de Rodeira,
  • 1 Praia de Barra
    na enseada de Nerga,
castellano   galego     21/09/2017   
Concello de Cangas , 986 300 050

Boletín Oficial de Pontevedra

Vive o Morrazo

Boletín Oficial de Pontevedra

oficina virtual tributaria

oficina virtual tributaria

oficina virtual tributaria

oficina virtual tributaria

Urbanismo e vivenda

 

Contacto
-Teléfono :986392000
- Mail: urbanismo@cangas.gal

 

 

Horario de atención ó público:
De luns a venres de 09:00 a 14:00h. (Cita previa).

 

 

Localizacion:

Ver mapa máis grande

 

 

Dirección:

Avenidad de Castelao, 2

 

 


Funcións:

Tramitación de todo tipo de expedientes de planeamento, xestión e disciplina urbanística.

Planeamento: instrumentos de ordenación do territorio (plans e proxectos sectoriais que afecten ó Concello) , de planeamento xeral (novo P.X.O.M. e modificación das das vixentes Normas Subsidiarias) e de planeamento secundario (plans parciais, especiais, proxectos de sectorización, estudios de detalle, etc) e convenios urbanísticos

Xestión: instrumentos de equidisbribución, proxectos de urbanización, convenios urbanísticos, entidades colaboradoras da administración, expropiacións, etc.

Disciplina: expedientes de restauración da legalidade urbanística, expedientes sancionadores, declaracións de ruina, ordes de execución, licenzas urbanísticas (maiores, menores, aperturas…) autorizacións autonómicas en solo rústico, etc. 

 


Expediente de rectificación do Inventario Municipal de Bens demaniais do Concello de Cangas.


O Pleno do Concello de Cangas, en sesión ordinaria celebrada o día 29 de novembro de dous mil trece, acordou a aprobación inicial do expediente de rectificación do Inventario Municipal de Bens demaniais do Concello de Cangas. En cumprimento do disposto no artigo 86 do R.D.L. 781/1986 e artigos 17 e seguintes do R.D. 1372/1986 do Regulamento de bens das entidades locais, sométese o expediente a información pública polo prazo de tres meses, a contar dende o día seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, para que poida ser examinado e se presenten as reclamacións ou suxestións que estimen oportunas.

Se transcorridos o citado prazo non fosen presentadas reclamacións ou suxestións, considerarase aprobado definitivamente o expediente.

PDFVer BOP

 

PDFVer reclamación Inventario Bens Municipais

 

 


Planos:

PDFBens arqueolóxicos e prano catastral

PDFElementos arqueolóxicos do Catálogo Municipal. Plano xeral

PDFA2 PDFB2 PDFC2 PDFD1 PDFE1 PDFF1 PDFG1
PDFA4 PDFB4 PDFC3 PDFD2 PDFE2 PDFF2 PDFG3
PDFA5 PDFB5 PDFC4 PDFD3 PDFE3 PDFF3 PDFG5
  PDFB6 PDFC5 PDFD4 PDFE4 PDFF4  
    PDFC6 PDFD5 PDFE5 PDFF5  
      PDFD6 PDFE6 PDFF6  
      PDFD7 PDFE7 PDFF7  Documentacion electrónica:


PDFSolicitude de licenza de obras

PDFSolicitude de licenza de primeira ocupación

PDFComunicación previa de cambio de titularidade das actividades

PDFComunicación previa de cambio de titularidade de licenzas de obras

PDFSolicitude de licenza de parcelamento ou informe de innecesariedade de parcelamento

PDFSolicitude de expedición de documentos administrativos

PDFSolicitude de licenza de obras e de apertura

PDFComunicación de remate de obras e solicitude de comprobación de apertura

PDFComunicación previa de inicio de actividade

PDFAchega documentación complementaria

PDFSolicitude de ampliación do prazo outorgado para achegar documentación

PDFComunicación previa de obras de adaptación de locais para actividades

PDFComunicación previa obras menores sen documentadión técnica

PDFComunicación previa obras maiores e cercos

PDFComunicación previa inicio obra nova autorizada

PDFComunicación previa obras sen documentación técnica

PDFComunicación previa obras de canalizacións e/ou instalacións de produción, transporte e distribución de enerxía eléctrica, gas ou telecomunicacións

 

 

 

 

 

subir

 

 

 

 

 

 

© 2013 Concello de Cangas | Aviso Legal | Mapa web
Avenida de Castelao 2, Cangas
Telf: 986 300 050